Konvektorer Radiatorer
uwe Produkt Värmekapacitet/m Vikt kg/m
konvektor_p20 Konvektor P20
Broschyr
384 (Q60), 640 (Q100) 1,7 kg
konvektor_p400 Konvektor P400
Broschyr
501 (Q60), 835 (Q100) 2,3 kg
konvektor_p90 Konvektor P90
Broschyr
551 (Q60), 918 (Q100) 3,1 kg
konvektor_p200 Konvektor P200
Broschyr
714 (Q60), 1190 (Q100) 3,4 kg
konvektor_uc1 Konvektor UC1
Broschyr
470 (Q60), 780 (Q100) 1,7 kg
konvektor_uc9 Konvektor UC9
Broschyr
610 (Q60), 1016 (Q100) 2,5 kg
cu-radiator CU-Radiator
Broschyr
520 (Q60), 867 (Q100) 2,8 kg